Leveringsvoorwaarden

Bekijk hier onder de leveringsvoorwaarden.

1 Honorarium
Afhankelijk van de mate waarin de te verrichten prestatie gedefinieerd kan worden in te maken uren en kosten worden verschillende prijsformules toegepast.
1.1 Vaste prijs
Indien duidelijk is wat de te verrichten prestatie is, wordt een vaste prijs afgesproken.
1.2 Uurtarief
Indien niet duidelijk is wat de te verrichten prestatie is, wordt een uurtarief afgesproken. Zo mogelijk worden mijlpalen afgesproken.
1.3 Dagdelen
Zoals punt 1.2 maar dan voor langere duur.
1.4 Voorschot
Bij opdrachten van langere duur wordt een voorschot in rekening gebracht.
1.5 Prestatiebeloning
Extra commerciële, innovatieve, risicovolle of andere vooraf overeengekomen  inspanningen worden met een vooraf overeengekomen beloningsformule gehonoreerd. De formule wordt vooraf gedefinieerd op basis van concrete criteria gerelateerd aan de te leveren prestatie. Ook indien zonder tussenkomst van BMD of later een overeenkomst tot stand gebracht wordt met één van de aangebrachte relaties blijft het recht op de prestatiebeloning voor BMD bestaan. Deze honorering wordt altijd in combinatie met één van de voorgaande beloningscomponenten toegepast.
1.6 Combinatie
Combinaties van voorgaande kunnen in goed onderling overleg vooraf afgesproken worden.
1.7 Onkosten
Alle door de opdrachtgever vooraf overeengekomen en goedgekeurde door BMD te maken onkosten zullen vergoed worden.
2 Facturatie
2.1 Op de vooraf overeengekomen momenten zal door BMD een declaratie opgesteld worden en bij de opdrachtgever met het vooraf overeengekomen honorarium ingediend worden.
3 Betalingsvoorwaarden
3.1 Alle door BMD gezonden facturen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum aan BMD voldaan te worden.
3.2 Indien het verschuldigde niet binnen genoemde termijn is voldaan, dan is de verkoper zonder ingebrekestelling een vertragingsrente rente van 1,5% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de factuurdatum. Tevens zal verkoper alsdan verschuldigd zijn alle bijkomende buitengerechtelijke kosten, berekend conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
4 Beëindiging
4.1 De overeenkomst zal beëindigd zijn op het moment dat de vooraf gedefinieerde werkzaamheden/resultaten gerealiseerd zijn.
5 Voortijdige beëindiging
5.1 Verkoper is gerechtigd een overeenkomst tussentijds te beëindigen met dien verstande dat bij overeenkomsten met een vaste prijs- of prestatiebeloningsafspraak zij daardoor aan BMD een vooraf overeengekomen vergoeding voor de beëindiging verschuldigd is.
6 Prijswijzigingen
6.1 Jaarlijks, op 1 januari, worden het uur- en dagdeeltarief aangepast.
6.2 Indien de werkzaamheden langer dan één jaar duren, dan wordt bij vaste prijs- en prestatieafspraken over de nog niet betaalde som een rente van 1,5 % per maand berekend.
7 Verplichtingen
7.1 BMD zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten.
7.2 Opdrachtgever verplicht zich tijdig en in de gewenste vorm de essentiële en correcte informatie, benodigd voor de juiste uitvoering van deze overeenkomst, aan BMD te verschaffen.
7.3 Opdrachtgever zal de in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijke contacten met BMD onderhouden. Mogelijke wijzigingen in de werkorganisatie dienen in goed onderling overleg te worden doorgevoerd.
7.4 Teneinde de door BMD te verrichten werkzaamheden zo optimaal
7.5 De werkzaamheden van BMD zullen in principe worden uitgevoerd door haar directeur C. Boodt. BMD behoudt zich het recht voor derden in te schakelen ter uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. De inschakeling van mogelijke derden zal na overleg geschieden.
8 Geheimhouding
8.1 BMD verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens en informatie waarvan zij in verband met de uitvoering van de overeenkomst op de hoogte geraakt.
9 Geestelijk eigendom
9.1 Alle geestesproducten die door BMD ontwikkeld zijn en in het verleden gebruikt zijn, dan wel nog worden gebruikt, zijn en blijven eigendom van BMD.
10 Aansprakelijkheid
10.1 BMD is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan gedurende deze overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BMD. In dat geval wordt de schade beperkt tot een nader overeengekomen maximaal bedrag.
10.2 Voor gevolgschade zal BMD nimmer aansprakelijk zijn.
11 Verjaring
11.1 Mogelijke vorderingen en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens BMD, uit welke hoofde dan ook ontstaan, verjaren één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon worden verondersteld te zijn van het bestaan van deze vorderingen en bevoegdheden.
12 Geldend recht en geschillen
12.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Mogelijke geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht.
12.3 Op iedere overeenkomst zijn van toepassing de artikelen 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek, tenzij daarvan in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken.